Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, geschieden al onze werken en diensten onder de algemene voorwaarden hierna bepaald. Zij maken integraal deel uit van de offerte en de overeenkomst. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de opdrachtgever. Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan ons tegengeworpen worden indien wij er voorafgaand en schriftelijk onze instemming mee betuigd hebben. Dergelijke afwijking of wijziging zal bovendien slechts eenmalig gelden. Elke inschrijving op de nieuwsbrief, alsook elke gemaakte reservatie voor een coachsessie of -traject, workshop of wandeling online of telefonisch door de klant betekent dat de klant kennis genomen heeft van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Artikel 2. Getekende offerte

blad-veer Scomm werkt in algemeen vertrouwen en volgens duidelijke afspraken. Eén van die afspraken is de volgende : blad-veer Scomm kan pas met de effectieve opdracht starten na ontvangst van een door de opdrachtgever ondertekende bestelbon. Die bestelbon is de offerte die ter goedkeuring ondertekend en gedateerd wordt door de opdrachtgever en die per mail (voorkeur) of per brief terug bezorgd wordt aan blad-veer Scomm.

Alle prijzen vermeld in de offerte zijn exclusief 21% btw. Een offerte kan nooit als bindend beschouwd worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte is alleen van toepassing voor die opdracht en zorgt er niet voor dat dezelfde voorwaarden kunnen gebruikt worden voor toekomstige offertes. Uitzondering hierop : opgemaakte raamcontracten voor een bepaalde periode en/of gespecificeerde opdrachten.

Bij nieuwe opdrachtgevers geldt de procedure zoals beschreven in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Annulering door de klant / klant komt niet opdagen

 

3.1 Individuele coachtrajecten, workshops, wandelingen, themadagen of andere activiteiten: bij annulering tot 14 dagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 14 dagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd. De klant kan zich wel laten vervangen. De annulering dient schriftelijk te gebeuren (vb. via email).

3.2 Meerdaagse groepstrajecten: bij annulering tot 30 dagen voor aanvang wordt het voorschotbedrag ingehouden indien reeds betaald of alsnog gefactureerd. Annuleert de klant tussen de 30 en 14 dagen op voorhand, dan is de klant 50% van de inschrijvingsprijs verschuldigd. Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van het traject, dan is het volledige bedrag verschuldigd. In geval van annulering kan de klant zich steeds laten vervangen. De annulering dient schriftelijk te gebeuren (vb. via email)

3.3 Een individuele sessie: Bij annulering tot 48u voor aanvang van de sessie kan de afspraak verzet worden naar een ander moment. Bij annulering minder dan 48u op voorhand of het nalaten te verwittigen kan de sessie in rekening worden gebracht. De annulering kan telefonisch, via sms of schriftelijk (email) gebeuren.

 

Artikel 4. Correctie

Zoals vermeld in de offerte is er bij de opdracht en vermelde prijs sowieso één correctieprocedure inbegrepen. Tijdens die procedure kan de klant zijn opmerkingen en aanpassingen aan blad-veer doorgeven die vervolgens zullen uitgevoerd worden. Daarna kunnen bijkomende correcties aangevraagd worden maar die zullen dan behandeld worden als “auteurscorrecties”. Auteurscorrecties worden verwerkt volgens de vermelde uurprijs in de offerte. Auteurscorrecties worden automatisch toegepast op het moment dat de opdracht tijdens de uitvoering door blad-veer Scomm fundamenteel gewijzigd wordt.

 

Artikel 5. Overdracht van rechten

De opdrachtgever wordt volledige eigenaar van alle aangeleverde teksten van zodra de factuur volledig betaald is aan blad-veer Scomm. Op dat moment kan de opdrachtgever de aangeleverde teksten gebruiken volgens eigen goeddunken.

Artikel 6. Referentie

blad-veer Scomm kan de naam van de opdrachtgever gebruiken als referentie op communicatie gemaakt door blad-veer Scomm tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk vermeld dat dit niet toegestaan is. blad-veer Scomm zal alle gegevens van de klant volgens de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens behandelen. Verzamelde gegevens zullen louter intern bij blad-veer Scomm behandeld worden. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw gegevens te laten schrappen uit de databank van blad-veer Scomm door middel van een aan blad-veer Scomm opgemaakte e-mail met de uitdrukkelijke vermelding tot schrapping uit het bestand van blad-veer Scomm.

 

Artikel 7. Facturering

Bij nieuwe opdrachtgevers geldt de volgende regel : van zodra 50% van het bedrag zoals opgegeven in de offerte op de vermelde bankrekening van blad-veer Scomm gestort staat, start blad-veer Scomm met de afgesproken werkzaamheden. Deze regel is enkel van toepassing bij opstart van een samenwerking, daar er van bij de eerste kennismaking know-how overgedragen wordt.

Bij bestaande klanten gelden de volgende voorwaarden :

  • blad-veer Scomm factureert bij oplevering van de goedgekeurde versie (de versie aangeleverd na de afgesproken correctieprocedure)
  • Indien de correctieprocedure vervangen wordt door “Auteurscorrecties” dan factureert blad-veer Scomm volgens de afgesproken uurprijs
  • Bijkomende, afgesproken diensten worden gefactureerd aan de afgesproken uurprijs.

Alle facturen zijn betaalbaar op 15 dagen na factuurdatum.

Bij langdurige opdrachten factureert blad-veer Scomm op maandelijkse basis.

 

Artikel 8. Klachten binnen 7 dagen

blad-veer Scomm streeft ernaar om te werken tot aan volledige tevredenheid van zijn klant. Toch kan het gebeuren dat de klant opmerkingen of klachten heeft. Die klachten moeten bij blad-veer schriftelijk toekomen (via aangetekende brief) binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum. Klachten worden niet meer in aanmerking genomen na het verstrijken van die 7 kalenderdagen en/of op het moment dat de klant de geleverde teksten en/of diensten gebruikt.

 

Artikel 9. Schadevergoeding en verwijlintresten

Bij het ondertekenen van de offerte door de klant verbindt de klant er zich toe om de opdracht door blad-veer Scomm te laten uitvoeren. Op dat moment zijn alle algemene voorwaarden van blad-veer Scomm van toepassing. Hieronder valt ook de procedure tot het betalen van de factuur.

Bij elke laattijdige of achterstallige betaling, door welke oorzaak ook, zal de opdrachtgever van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, op het schuldig gebleven saldo een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet vermeerderd met 1 procent per jaar, tot op datum van integrale betaling.

Daarenboven wordt bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, na vergeefse ingebrekestelling, bij wijze van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, het schuldsaldo verhoogd met 10%, met een minimum van € 100,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Dit bedrag wordt verhoogd met alle invorderingskosten.

Artikel 10. Aansprakelijkheidsprincipe

blad-veer Scomm kan nooit aansprakelijk gesteld worden (welke vorm dan ook) voor de opdracht. De opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde teksten en/of diensten die door de opdrachtgever moeten gecontroleerd worden op onjuistheden en onzorgvuldigheden.

Bijkomende onderdelen:

10.1  Een coachdienst is geen vervanging voor eventuele professionele therapeutische, psychologische, psychiatrische of medische hulp/begeleiding.

10.2 De coachtrajecten, workshops en trainingen zijn bedoeld om mensen te ondersteunen in hun proces van persoonlijke groei & bewustzijnsontwikkeling. De implementatie hiervan valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant, niets uit het coachaanbod is bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.

10.3 Blad-veer Scomm zich ertoe de grootst mogelijke beroepsbekwaamheid, integriteit en vakkennis aan te bieden en de hoogst mogelijke ethische normen in acht te nemen bij de uitvoering van de opdrachten. Blad-veer Scomm is echter niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat na een individuele coaching, een coachtraject, workshop of cursus.

10.4 In geval van fysieke of medische problemen adviseert Blad-veer Scomm bij aanvang van de coaching een doktersbezoek om medische klachten uit te sluiten. Ze is niet verantwoordelijk voor de nalatigheid hierin van de klant.

10.5 Blad-veer Scomm biedt enkel begeleiding en advies. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid in de keuzes die hij maakt, de handelingen die hij doet en beslissingen die hij neemt tijdens of na een coaching.

10.6 Blad-veer Scomm vraagt uitdrukkelijk om elke medische of psychologische / therapeutische behandeling/diagnose en medicijngebruik schriftelijk te melden en is niet verantwoordelijk indien de klant deze informatie achterhoudt.

10.7 Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

10.8 Blad-veer Scomm heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst te weigeren.

Artikel 11. Wijziging van de opdracht en timing

blad-veer Scomm werkt volgens de afgesproken timing voor de afgesproken opdracht. Indien er tijdens de opdracht door de klant belangrijke wijzigingen aan de opdracht worden aangevraagd, dan zal blad-veer een nieuwe timing ter goedkeuring voorleggen aan de klant, die de nieuwe timing (in functie van de nieuwe opdracht) zal aanvaarden. Indien de klant op bepaalde afgesproken tijdstippen feedback levert aan blad-veer Scomm dan wordt de afgesproken timing uitgevoerd. Indien blad-veer Scomm de afgesproken feedback van de klant niet ontvangt, dan wordt de opdracht met dezelfde vertraging aangepast op voorwaarde dat dit binnen redelijke termijnen blijft. Indien een opdracht door vertraging van de klant met 30 dagen uitgesteld wordt omwille van het afwezig blijven van feedback van de klant, dan zal blad-veer Scomm de totale factuur voor de opdracht ter betaling aanbieden aan de klant.

 

Artikel 12. Corona protocol

 

Corona Protocol van toepassing sinds 13/03/2020 op alle activiteiten georganiseerd doorBlad-veer Scomm

Persoonlijk checklist na te gaan door de deelnemer voor aanvang van een live activiteit bij Blad-veer Scomm.

  • Heeft u het coronavirus of werd dit in de afgelopen 14 dagen bij u vastgesteld?
  • Heeft u huisgenoten die het coronavirus hebben of bent u in contact geweest met iemand die het coronavirus heeft?
  • Heeft u een van deze verschijnselen? Koorts, benauwdheidsklachten, (neus)verkoudheid, hoesten, niezen, loopneus, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, diarree.
  • Heeft u huisgenoten die bovenstaande verschijnselen hebben?

Als een van bovenstaande vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, gelieve dan NIET deel te nemen aan de activiteit. Wanneer u deelneemt aan een activiteit verklaart u zich op dat moment gezond te voelen.

 

Protocol: Wie deelneemt aan een activiteit bij Blad-veer Scomm is op de hoogte van de huidig geldende maatregelen zoals te lezen op www.info-coronavirus.be. Wie deelneemt neemt de verantwoording op deze te respecteren en geen risico te vormen voor zichzelf noch voor iemand anders. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die tijdens de activiteit in acht zullen word en genomen, blijft er een zeer geringe kans bestaan toch besmet te geraken met het coronavirus. Deelname aan de activiteit valt dan ook onder de eigen verantwoordelijkheid. Er kan geen aansprakelijkheid neergelegd worden bij Blad-veer Scomm.

Annuleren activiteit i.v.m. corona protocol: Blad-veer Scomm houdt zich aan de richtlijnen van de overheid omtrent het coronavirus. Indien een activiteit vanwege de corona maatregelen geannuleerd dient te worden zijn de volgende voorwaarden van kracht: • De activiteit wordt kosteloos verzet naar een latere datum. • Het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt maximaal 1 jaar (vanaf het moment van annuleren) gereserveerd om in te zetten bij de betaling van een (andere) activiteit uit het aanbod van Blad-veer Scomm.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Doornik.